- Korsfestelsen av Jesus

Rom.11,11: Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene.. 

Den dype forakten og fiendskapet mot jødene opp gjennom historien, har vært forankret i anklagen: «Dere korsfestet Kristus». Apostlene derimot hadde en dypere forståelse, og ingen anklage mot jødene som korsfestet Jesus. Både Peter og Paulus er klinkende klare her. Bare Gud vet hvor mange jøder som har mistet livet og blitt forfulgt på grunn av kirkens ønske om å straffe jødene. Om de bare hadde lest hva Skriften sier om dette. I Apostlenes Gjerninger kapittel 3, forkynner Peter til en jødisk forsamling etter at den lamme hadde blitt helbredet:

Apg. 3, 12 – 15: Da Peter så det, vendte han seg til folket og sa: «Israelittiske menn, hvorfor er dere så forundret over dette? Eller hvorfor stirrer dere slik på oss, som om det var i vår egen kraft eller gudsfrykt vi hadde fått denne mannen til å gå»?

Videre forkynner Peter: Apg. 3, 13 – 15: «Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin Tjener Jesus, Han som dere overga og fornektet overfor Pilatus, som var fast bestemt på at han ville løslate Ham. v 14 Men dere fornektet Den Hellige og Rettferdige, og ba om at en morder måtte bli frigitt for dere. v15 Og Livets Fyrste drepte dere, Han som Gud oppreiste fra de døde og som vi er vitner om.

Her er Peter helt klar! Det var jødene som bar ansvaret for korsfestelsen av Jesus. Legg likevel merke til hvordan hans tale fortsetter og er helt fri for anklager. Tvert imot omtaler han dem som brødre:

Apg. 3, 17: «Og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet, slik også rådsherrene deres gjorde.

Videre forklarer han at dette var Guds hensikt:

Apg. 3, 18 Men det som Gud har forkynt på forhånd ved alle sine profeters munn, at Kristus skulle lide, det har Han oppfylt på denne måten.

Det var altså Guds plan og vilje at jødene korsfestet Jesus. 

Videre åpenbarer talen kommende og viktige hendelser:

Apg. 3, 19: «Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, v20 og Han kan sende Jesus Kristus, Han som på forhånd ble forkynt for dere. v21 Ham som Himmelen tar imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder».

Det er vanskelig å forstå teksten ovenfor på annen måte enn at dette folket må ta imot Jesus for at Han, altså Faderen, kan sende Jesus Kristus. Dette illustrerer hvordan Gud ikke er ferdig med dette folket.

Apostelen Paulus underviser i Romerbrevet (Rom) kapittel 9, 10 og 11 om det jødiske folk, i kapittel 11 forklarer han menigheten i Rom om jødenes fall som brakte oss frelsen. Hele fem ganger er innom dette i samme kapittel:

  • Rom 11, 11 Jeg sier altså: Har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte! Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene.

  • Rom 11, 12: «Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden».. 

  • Rom 11, 15: «For om deres forkastelse er til forlikelse for verden.. Her fremkommer det på gresk at de eier en forkastelse. Ut fra den greske grammatikken kan man argumentere både for at det gjelder deres forkastelse av Messias eller at Gud har forkastet dem. Men ut fra resten av kapittelet er det klart at det er jødenes forkastelse av Messias som er til forsoning for verden.

  • Rom 11, 28 – 30: «Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. v29 For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake». v30 For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet.

Slik apostlene forklarer det kan vi si at jødene sa nei til Jesus, for at vi skulle få 

muligheten til å si ja. Jødene ble en prest som ofret sonofferet for våre synder. 

Salme 118, 22-24 forkynner:

v22 Steinen (Messias) som bygningsmennene (jødene) forkastet, er blitt hovedhjørnestein. v23 Dette er Herrens verk. Det er underfullt i våre øyne.

v 24 Dette er dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den.

Guds Ord viser oss at det var Guds plan at jødene skulle ofre Jesus, – Han som ga sitt liv for oss. Dette er kjernen i utsagnet: «Frelsen kommer fra jødene Joh. 4.22». Det viser oss at dette folket har betalt en ufattelig høy pris for verdens frelse.