- Hensikten

1.Mos 12, 3 … i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet … 

Verden er skapt ved Guds Ord

Det er Gud som er skaperen av alt. Han er både allmektig og god, Hans uttalte Ord brakte alt til eksistens ut fra ingenting, og det han skapte var godt. Bibelen bruker ti kapitler på å beskrive de første totusen årene av menneskets historie.

 I løpet av disse første kapitlene besvares mange av våre grunnleggende, eksistensielle spørsmål. Hvor kommer mennesket fra? Hvordan er alt blitt til? Finnes det en Gud? Viktige sannheter blir slått fast i løpet av de første sidene av Guds Ord. Som kronen på skaperverket formet han mennesket i sitt bilde. Mennesket var annerledes enn alle andre skapninger som skulle leve på land, i havet og i luften. Mennesket ble gitt en grunnleggende fri vilje, med mandat til å råde på jorden og fikk anledning til å omgås skaperen selv. Det går ikke lang tid før mennesket gjør opprør og vender Gud ryggen. Resultatet blir at mennesket fordrives fra Edens hage hvor mennesket må forlate den fullkomne harmoni og skjønnhet. Menneskets grunnleggende kall og hensikt til å leve i fellesskap og samfunn med en kjærlig Gud blir ødelagt. 

De neste kapitlene åpenbarer at mennesket uten Gud er både ondt og fortapt. Slik Paulus beskriver i brevet til Efeserne. «Dere som før var langt borte uten Gud og uten håp i mørke». Menneskets ondskap bærer så galt av sted. I vår tid med mye humanisme har vi ofte vanskelig for å erkjenne denne siden av oss selv. Noa vokste opp i et samfunn hvor Gud hverken fikk rom eller plass, i stedet var menneskehjertenes tanker og påfunn onde. Jorden ble fordervet og Gud ble fylt av sorg. 

Gud begynner på nytt med en ny menneskeslekt gjennom rettferdige Noa. Åtte sjeler i Arken overlever syndefloden. Fra disse åtte vokser det frem en ny slekt på jorden. Likevel leser vi ikke mer enn to kapitler før det kommer frem at mennesket igjen er på gale veier. Nå ønsker de å bygge Bables tårn og bli som Gud selv. 

I første Mosebok kapittel elleve og tolv endres Bibelens beskrivelse av historien seg ganske dramatisk. Nå zoomes fortellingen og de kommende bøkene i gamle testamentet (GT) inn på Abraham og hans fysiske etterkommere gjennom sønnen Isak og ætten til hans sønn Jakob; som utgjør det jødiske folk. 

 Det forunderlige i denne historien er at Gud har brukt deres naturlige og overnaturlige vandring gjennom historien som et redskap i Sin hånd.

Det er i denne virkeligheten at det jødiske folket og nasjonen Israel trer inn på historiens scene, lenge før misjonsbefalingen og lenge før den første kirke av hedninger skulle se dagens lys.

I Mosebok 12, 1-3 åpenbarer Gud hele hensikten med hvorfor han utvelger Abraham og folket som kommer i hans ettertid: 

v1 «Herren hadde sagt til Abram: «Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som Jeg skal vise deg. v2 Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. v3 Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg 

I andre del av det tredje verset Gud gir løftet om at gjennom dette folket skal verden som ligger i det onde berøres av en god Gud. Avslutningen på v. 3 er: «Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet 

I Galaterbrevet kapittel 3, 8 beskriver Paulus hvilken velsignelse som Gud gir løfte om ved jødene: v8 «Og da Skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd: I deg skal alle folkeslag bli velsignet 

Allerede fra begynnelsen av er altså Guds hensikt med Israel åpenbar. Evangeliet om frelse til menneskeheten blir vevd inn i nasjonens kall og hensikt.

I det viktige apostelmøtet i Jerusalem i Apostlenes Gjerninger kapittel 15 står Jakob frem, og hevder at: 

Ap.gj. 15, 13- 14: «Og etter at de hadde tidd stille, tok Jakob til orde og sa: «Menn og brødre, hør på meg! v 14 Simon har forklart hvordan Gud fra først av gjestet hedningefolkene for å ta ut fra dem et folk for sitt navn 

Her forklarer apostelen at jødefolket eksisterer for Guds Navns skyld. Helt tabloid kan vi si at Israel eksisterer for to personer. Den første er Han som er den «første og den siste», nemlig Jesus. Den andre, det er deg. 

Historien om Israel er historien om en barmhjertig og nådefull Gud som griper inn i menneskehetens historie og kaller en mann og et folk for å redde tilbake millioner på millioner av Hans barn som skal bringes inn til Hans rike for evig liv. Denne historien er ikke ferdig, den pågår i dag. Dersom du har tatt imot Jesus, har også du blitt en del av denne historien